Logo van WSV Onrust, rode vlag met blauw anker- w.s.v. onrust

Privacy

De Watersport Vereniging Onrust hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy regeling willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in onze (leden)administratie.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De WSV Onrust houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy regeling;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig zouden hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WSV Onrust zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy regeling, of in algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contact pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van de leden

Persoonsgegevens van de leden worden door de WSV Onrust verwerkt in het kader van een lidmaatschapsovereenkomst voor :

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt WSV Onrust de volgende persoonsgegevens van.

 • naam, tussenvoegsel, voornaam;
 • adres, postcode, woonplaats;
 • telefoonnummer (vast / mobiel);
 • e-mail adres;
 • geboortedatum;
 • type boot, naam boot.

Uw persoonsgegevens worden door de WSV Onrust opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode van lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De WSV Onrust bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

alle personen die namens de WSV Onrust inzage hebben in uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. U hebt het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met op met het bestuur van WSV Onrust.